top of page

PRIVACYVERKLARING

Het is een eerste versie, opgesteld aan de hand van de Privacy Verklaring Generator van de overheidswebsite www.veiliginternetten.nl

ID Theatre Company, gevestigd aan Rijsweerdsweg 17, 7412WE Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.idtheatrecompany.nl

Rijsweerdsweg 17

7412WE Deventer

 

Marjan Barlage is de contactpersoon betreft gegevensbescherming van ID Theatre Company.

Zij is te bereiken via marjan@idtheatrecompany.nl en 06 106 375 45

PERSOONSGEGEVENS

ID Theatre Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ID Theatre Company verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjan@idtheatrecompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt ID Theatre Company persoonsgegevens

IDTC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:​

 • Verzenden van een nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • IDTC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

IDTC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

IDTC gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

WIX: dit systeem wordt gebruikt voor het maken van de website van idtheatrecompany.nl, en dient om (potentiele) geïnteresseerden te informeren over de diensten, voorstellingsdata en nieuwtjes van Stichting ID Theatre Company.

Mailchimp : Dit nieuwsbrievensysteem wordt gebruikt voor nieuwsbrieven die IDTC naar haar contacten stuurt. Zij lezen hierin over de nieuwe voorstellingen en nieuwtjes van IDTC.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IDTC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

De volgende bewaartermijnen hanteren wij voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens 

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact bewaren wij voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Bij uitschrijving wissen de gegevens automatisch.

Zakelijke relatiegegevens

bewaren we minimaal 7 jaar volgens de verplichting van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

IDTC verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IDTC gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ID Theatre Company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjan@idtheatrecompany.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. IDTC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website is beveiligd met SSL. SSL zorgt ervoor dat bezoekers de website veilig kunnen bezoeken en veilig informatie kunnen doorsturen via HTTPS. Daarnaast hebben we een cookiemelder, die bij websitebezoek om toestemming vraagt voor het gebruik van cookies.

 

IDTC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marjan@idtheatrecompany.nl

bottom of page