top of page
CCD vierkant.JPG

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Voor IDTC is deze code geen opdracht van buitenaf, maar een hoofddoelstelling van het gezelschap. Diversiteit is THE MIX en inclusie MAKING THE MIX WORK. Voor ons een mix in de breedste zin op basis van de verschillende aspecten die deel uitmaken van iemands identiteit zoals kleur, geloof, afkomst, beperking, gender, seksuele oriëntatie, sociaal-economische achtergrond, opleidingsniveau en leeftijd. Inclusie betekent voor ons dat iedereen vanuit wat hen maakt tot wie ze zijn (identiteit) volwaardig deel uit kan maken van onze organisatie. De diversiteit die wij graag terugzien in onze organisatie, benutten wij met als doel om van elkaar te leren en te groeien. Programma In onze voorstellingen werken we met een hoofdthema en neventhema’s. Dit om ons publiek te laten zien dat maatschappelijke thema’s nauw verbonden zijn met identiteitsvorming. De hoofdthema’s zijn gebaseerd op wat er actueel speelt in de Nederlandse samenleving om jongeren te betrekken bij en te laten reflecteren op die actualiteit. De neventhema’s behandelen wij vanuit diverse perspectieven om de complexiteit van identiteitsvorming weer te geven. Hierin vormen vraagstukken rondom bijvoorbeeld kleur, achtergrond, afkomst, gender en seksuele oriëntatie het uitgangspunt. Om dit te realiseren stimuleren we actieve betrokkenheid en participatie bij jongeren die te maken hebben met die actualiteit rond identiteitsvorming bij de totstandkoming van onze voorstellingen. Publiek/cast Wij dragen er zorg voor dat crew & cast een afspiegeling zijn van de diversiteit aan identiteiten die we terugzien in onze samenleving. Voor de makers is het werken met professionals met verschillende achtergronden en specialiteiten een verrijking en voedingsgrond voor innovatie, cross-overs en experiment. Iedereen neemt een persoonlijk verhaal en achtergrond mee waardoor er interessante discussies ontstaan en er ruimte is om in dialoog van elkaar te leren. Dit zorgt er voor dat de thema’s die we aankaarten in de voorstellingen worden belicht vanuit verschillende visies. Daarnaast versterkt de diversiteit op het podium de identificatie van publiek met de spelers waardoor zij geconfronteerd worden met hun eigen referentiekaders en beeldvorming. We willen het publiek de kracht laten zien van een diverse groep. We doen niet aan publieksonderzoek binnen specifieke labels want we willen een publiek niet confronteren met een door ons bedacht label. Wel weten we welke scholen er zijn geweest en staan we bewust op plekken die dichter bij onze doelgroepen staan, om diversiteit aan te moedigen d.m.v. onze voorstellingen, nagesprekken en publiekswerking. We richten ons voornamelijk op nieuw, jong en divers publiek. Die bevinden zich het meest op het VMBO en MBO maar ons gehele publiek bestaat inmiddels uit alle opleidingsniveaus. Het voeren van een dialoog met ons publiek is vooral in regio’s buiten de randstad van belang, waar diverse bevolkingsgroepen niet mixen. Personeel In alles wat we doen zoeken we collega's die iets anders kunnen toevoegen wat betreft diversiteit dan dat we al in huis hebben. Niet omdat dit wenselijk is maar omdat de diversiteit van ons team een verrijking is voor de kwaliteit. Wij geloven dat onze organisatie een afspiegeling dient te zijn van de maatschappij, maar kijken specifiek naar de kennis, expertise en achtergronden die nodig zijn om ons te verrijken en te inspireren. We gaat uit van de kwaliteit en visie van mensen. Hiervoor kiezen wij om uit diverse netwerken te werven en samenwerkingen aan te gaan met partijen die artistiek een aanvulling zijn en wat wij teweegbrengen als organisatie verder te versterken. Bestuur Ons bestuur is een divers samengestelde groep van professionals wat betreft sekse, leeftijd, achtergrond, geloof, afkomst & seksuele oriëntatie. Bij vervanging wordt er direct gezocht naar een nieuwe aanvulling.

 

GCC_beeldmerk_kleur_web_edited_edited_ed

CODE CULTURAL GOVERNANCE

Stichting ID Theatre Company hanteert het model bestuur en directie en geen raad van toezicht. Het huidige bestuur is samengesteld uit professionele bestuursleden die de doelstelling van de stichting onderschrijven en actief hebben geholpen bij het opzetten van een nieuwe organisatie. De professionaliteit is gelegen in de deskundigheid en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, HR, culturele diversiteit en artistieke inhoud, de regionale bekendheid en het netwerk in de regio. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Omdat de stichting gevestigd is in Deventer zijn er twee bestuursleden uit Deventer aangetrokken. In verband met het komende aftreden van een bestuurslid is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden waarvoor een profiel wordt opgemaakt aanvullend op de al aanwezige disciplines. Uitgangspunt is dat deze bestuursleden ook uit de regio komen en een ander netwerk hebben, wat IDTC kan helpen bij het aanboren van nieuwe publieksgroepen en de bekendheid in de regio kan vergroten. Het huidige bestuur ziet de maatschappelijke context waarbinnen de organisatie zich begeeft als een belangrijk gegeven en koestert daarom de duurzame bedrijfsvoering en de artistieke integriteit van de makers. Ze acht zich verantwoordelijk voor de verdere verankering binnen de regio en speelt hierin een actieve rol. Er is voorzien in een rooster van aftreden. Het bestuur beoordeelt het bedrijfsmatige en artistieke beleid op hoofdlijnen. Zij is ook verantwoordelijk voor het beloningsbeleid met betrekking tot de directie, wat in het directiestatuut is uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is de Fair Practice. Het bestuur bewaakt de randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving. Ze bewaakt de naleving van wet- en regelgeving en checkt actief de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting. Er is geen sprake van belangenverstrengeling, geen van de bestuurders is werkzaam in dezelfde sector als waar de organisatie zich in begeeft. Het bestuur hecht veel belang aan een open organisatie waarin zij een aanspreekbare rol vervult bij dilemma’s en mogelijke conflicten. In het gekozen organisatiemodel neergelegd o.a. in de statuten en het directiestatuut is de directie verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding en de beoogde resultaten, hetgeen wordt voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal dit beleid beoordelen op de doelstellingen van de organisatie en de gewenste resultaten. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving en accountantsrapportage. De taakverdeling van de bestuursleden is vastgesteld in grote lijnen en geënt op hun eigen expertise. Ook hierin voorziet het directiestatuut. Het bestuur zal een vertrouwenspersoon aanstellen, die kan worden aangesproken wanneer er medewerkers misstanden in de organisatie aan de kaak willen stellen in een vertrouwde en beschermde omgeving. Het bestuur komt minimaal 4 maal per jaar bij elkaar. In ieder geval een maal om het functioneren van de directie te bespreken, waarbij deze zelf niet aanwezig is. Er is voorzien in een rooster van aftreden, waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit van het bestuur. De financiële eindrapportage wordt door de zakelijk leider van de organisatie voorbereid met de penningmeester, die vervolgens het bestuur informeert.

•FPC-logo-black-open.gif

CODE FAIR PRACTICE

IDTC is een kleine platte organisatie met een vaste kern (artistiek team en zakelijk leider) en een groep van vaste medewerkers (spelers, vormgeving en productie) er omheen. Vanuit een visie en gedeelde idealen is het gezelschap ontstaan en uitgegroeid tot een herkenbaar ‘nieuw’ gezicht in het theaterveld. Veel werkzaamheden (publiciteit/marketing, verkoop) worden door onszelf gedaan om zo direct contact te onderhouden met afnemers, publiek en netwerk. IDTC is tot op heden een ad-hoc projectorganisatie en afhankelijk van incidentele subsidie. We hebben het geluk gehad dat we voor beide producties die we hebben uitgebracht geld hebben ontvangen van verschillende overheden (gemeente en provincie Overijssel), publieke fondsen (FPK) en private fondsen (Fonds 21, VSB Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, stichting Janivo e.a.). We hebben de beloning van alle medewerkers gebaseerd op de CAO Toneel en Dans. Tot nu toe werkte bijna iedereen op basis van ZZP. De honoraria voor de vaste kern (artistiek leider, choreograaf en educatie) was gebaseerd op de werkelijke tijd die nodig is voor regie, choreografie en educatie, zonder rekening te houden met voorbereiding, relatiemanagement en research. De zakelijke leiding werd gehonoreerd op een aanname van de tijd die nodig was. De spelers werkten op basis van een dagcontract per voorstelling. Het dagcontract werd vastgesteld aan de hand van het brutoloon plus 30%.

In het kader van Fair Practice hanteert IDTC een beloningsbeleid conform de CAO Toneel en Dans. Omdat er vanaf januari een nieuwe wetgeving komt die voorziet in transitie kosten en bijzondere bepalingen voor ZZP’ers zullen we in de komende vier jaar er op toezien dat we deze regelgeving in het beloningsbeleid kunnen invoeren.

bottom of page